สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สตเมือ : 3 ก.ค. 2562 เวลา 11:24 น. IP: 1.2.132.180
รหเือ

 แนวปฏิบัติ

 

การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.สกลนคร เขต 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และข้าราชการบำนาญผู้ประสงค์ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ให้ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแบบที่กำหนด พร้อมเอกสารประกอบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ครบถ้วน  แล้วแต่กรณี  ดังนี้

วิธีการเสนอขอ  สามารถยื่นคำขอ ได้ดังนี้  (ดาวโหลด แบบคำขอมีบัตรที่นี่)

ï การยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ยื่นคำขอผ่านระบบงานสารบรรณ     ของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ï การยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ  ให้ยื่นคำขอด้วยตนเองโดยตรง  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (งานทะเบียนประวัติ)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ขั้นตอนการเสนอขอ  สามารถดำเนินการได้ดังนี้

ï ขอมีบัตรครั้งแรก

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการที่บรรจุใหม่    ต้องขอมีบัตรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือเปลี่ยนประเภทเป็นข้าราชการบำนาญ

ï ขอมีบัตรใหม่   เนื่องจากบัตรหมดอายุ  บัตรหาย หรือ ถูกทำลาย  

-      ในกรณีที่บัตรประจำตัวจะหมดอายุ ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรใหม่ ภายใน    สามสิบวัน ก่อนวันที่บัตรนั้นหมดอายุ

-      ในกรณีที่บัตรประจำตัวหาย หรือ ถูกทำลาย ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บัตรนั้นหาย หรือ ถูกทำลาย

ï   ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจากเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล หรือ ชื่อตัวและชื่อสกุล  เลื่อนยศ

เลื่อนชั้น เลื่อนระดับ  เปลี่ยนตำแหน่ง  หรือ ย้ายสังกัด  หรือ ชำรุด

-      ในกรณีที่ผู้ถือบัตรประจำตัวเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือ ชื่อตัวและชื่อสกุล ผู้ถือบัตรต้องขอเปลี่ยนบัตรใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและ   ชื่อสกุล

-      ในกรณีที่ผู้ถือบัตรประจำตัวได้เลื่อนยศ เลื่อนชั้น  เลื่อนระดับ เปลี่ยนตำแหน่ง  หรือย้ายสังกัด ให้ผู้นั้นขอเปลี่ยนบัตรใหม่  ตามยศ  ชั้น  ระดับ  ตำแหน่ง  หรือ สังกัดใหม่นั้น  ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลื่อนยศ เลื่อนชั้น เลื่อนระดับ เปลี่ยนตำแหน่ง หรือ ย้ายสังกัด

-      ในกรณีที่บัตรประจำตัวชำรุดในสาระสำคัญ  ผู้ถือบัตรต้องขอเปลี่ยนบัตรใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บัตรนั้นชำรุด

เอกสารประกอบการเสนอขอ  ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

          1. ขอมีบัตรครั้งแรก   ให้แนบเอกสาร  ดังนี้

              1.1 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ                               จำนวน  1 ฉบับ

              1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)                                จำนวน  1 ฉบับ

              1.3 รูปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2.5 X 3 ซม          จำนวน  2  รูป

              1.4 ใบตรวจหมู่โลหิต                                                           จำนวน  1 ฉบับ

              1.5 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (กรณีเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ)             จำนวน  1  ชุด

              1.6 สัญญาจ้าง หรือ คำสั่งจ้าง (กรณี เป็นพนักงานราชการ)                 จำนวน  1  ชุด

              1.7 หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการบำนาญ (กรณี ข้าราชการบำนาญ)   จำนวน 1 ฉบับ

          2. ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจากบัตรหมดอายุ หรือ บัตรหาย หรือ ถูกทำลาย ให้แนบอกสาร  ดังนี้

2.1 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ                               จำนวน  1 ฉบับ

2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)                                จำนวน  1 ฉบับ

2.3 รูปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2.5 X 3 ซม.            จำนวน  2  รูป

2.4 บัตรเก่า (ส่งคืน กรณี บัตรหมดอายุ)                                      จำนวน  1  บัตร

2.5 ใบแจ้งความ (กรณี บัตรหาย หรือ ถูกทำลาย)                            จำนวน  1 ฉบับ

2.6 สัญญาจ้าง หรือ คำสั่งจ้าง (กรณี เป็นพนักงานราชการ)                 จำนวน  1  ชุด

2.7 หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการบำนาญ (กรณี ข้าราชการบำนาญ)   จำนวน 1 ฉบับ

3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจากเปลี่ยนตำแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ หรือเปลี่ยนชื่อตัว หรือเปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล  หรือชำรุด  หรืออื่น ๆ (เปลี่ยนแปลงหน่วยงาน/โอน/ย้าย) ให้แนบเอกสาร  ดังนี้

              3.1 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ                               จำนวน  1 ฉบับ

              3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)                                จำนวน  1 ฉบับ

              3.3 รูปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2.5 X 3 ซม                    จำนวน  2  รูป

              3.4 สำเนาหนังสือใบสำคัญเปลี่ยนชื่อตัว                                       จำนวน  1 ฉบับ

              3.5 สำเนาหนังสือใบสำคัญเปลี่ยนชื่อสกุล                                     จำนวน  1 ฉบับ

              3.6 สำเนาหนังสือใบสำคัญ กรณี การสมรส                                   จำนวน  1 ฉบับ

              3.7 สำเนาหนังสือใบสำคัญ กรณี สิ้นสุดการสมรส                            จำนวน  1 ฉบับ

              3.8 บัตรเก่า (ส่งคืน)                                                              จำนวน  1  บัตร

              3.9 สัญญาจ้าง หรือคำสั่งจ้าง (กรณี เป็นพนักงานราชการ)                  จำนวน  1  ชุด

              3.10 หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการบำนาญ (กรณี ข้าราชการบำนาญ) จำนวน 1 ฉบับ

  การแต่งเครื่องแบบรูปถ่ายติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

         หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ

õõõõõõõõ

 

{ ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบพิธีการ (เครื่องแบบปกติขาว) ประดับเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู  และเครื่องหมายแสดงสังกัด (รูปเสมาธรรมจักร) ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อด้านซ้ายก็ได้

{ ลูกจ้างประจำ  แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ  (ชุดสีกากี)  หรือเครื่องแบบพิธีการ (เครื่องแบบปกติขาว) ประดับเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู  และติดเครื่องหมายแสดงสังกัด            (รูปเสมาธรรมจักร) ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อด้านซ้ายก็ได้

{ พนักงานราชการ แต่งเครื่องแบบพิธีการในลักษณะอย่างเดียวกันกับลูกจ้างประจำ (เครื่องแบบปกติขาว)  สำหรับอินทรธนูประดับเครื่องแบบพิธีการ (ดอกพิกุล)  และติดเครื่องหมายแสดงสังกัด (รูปเสมาธรรมจักร) ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้างสำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อด้านซ้ายก็ได้

{ ข้าราชการบำนาญ แต่งเครื่องแบบพิธีการ (เครื่องแบบปกติขาว) ประดับเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู (ตำแหน่ง ระดับครั้งสุดท้าย) และติดเครื่องหมายแสดงสังกัด (รูปเสมาธรรมจักร)    ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างซ้าย  และเครื่องหมายอักษร  “..”  ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างขวา  สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อด้านซ้ายก็ได้

 

ูสต : Administrator (อดมิ)
: 74356