สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สตเมือ : 27 ก.ค. 2564 เวลา 22:38 น. IP: 223.24.161.99
รหเือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานและการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

 

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พทธศักราช 2564

 

 

3. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

 

 

 

4. พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

  

 

 

5. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 

 

6. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

 

 

7. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

 

 

8. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 

 

9. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

 

 

 

10. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 

 

11. พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 

 
 
 
 

 12. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

 

13. พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562

 

 

14. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

 

15. พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 พ.ศ.2565 

ูสต : Admin (อดมิ)
: 2713