สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงกา
วันที่โพสต์ 28 ธ.ค. 2566 โดย Admin
อ่าน 232 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณารางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม"
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณารางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" โค
วันที่โพสต์ 28 ธ.ค. 2566 โดย Admin
อ่าน 1547 ครั้ง

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับสำ
วันที่โพสต์ 28 ธ.ค. 2566 โดย Admin
อ่าน 161 ครั้ง

รายงานนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2//2565
รายงานนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2//2565
วันที่โพสต์ 20 พ.ย. 2566 โดย พงษ์พันธ์ จาดฮามรถ
อ่าน 183 ครั้ง

รายงานนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1//2566
รายงานนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1//2566
วันที่โพสต์ 20 พ.ย. 2566 โดย พงษ์พันธ์ จาดฮามรถ
อ่าน 166 ครั้ง

สถานที่และกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปี 2565 ระดับเขตพื้นที่
สถานที่และกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปี 2565 ระดับเขตพื้นที
วันที่โพสต์ 8 ธ.ค. 2565 โดย Admin
อ่าน 2360 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผุ้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
ประกาศรายชื่อผุ้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ข
วันที่โพสต์ 27 ต.ค. 2565 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 11962 ครั้ง

ประกาศรายชื่อนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
ประกาศรายชื่อนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โ
วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2565 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 1433 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "๑๐,๐๐๐ ค
วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2565 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 10093 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่โพสต์ 13 ก.ย. 2565 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 4408 ครั้ง

ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว เขตตรวจราชการที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว เขตตรวจราชการที่ ๑๑ ประจำป
วันที่โพสต์ 12 ก.ย. 2565 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 2680 ครั้ง

รายงานผลการนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายงานผลการนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่โพสต์ 27 มิ.ย. 2565 โดย พงษ์พันธ์ จาดฮามรถ
อ่าน 1094 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ Kiddy Code สนุกโค้ด สนุกคิด
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ Kiddy Code สนุกโค้ด สนุกคิด
วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2565 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 1107 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 5 หน้า

บุคลากร
นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ดร.โชติกา กุณสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
นายไพบูรณ์ คำภูมี
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ บรรพสาร
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
นางนิรันดร จันลาวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.วราลักษณ์ อาจวิชัย
หัวหน้ากลุ่มงานงานวัดและประเมินผลการศึกษา
นางสาวกาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี
ศึกษานิเทศก์
นายเปรม ปรีดิ์ธอนันต์
ศึกษานิเทศก์
ดร.ส่องแสง ปรีดิ์ธอนันต์
ศึกษานิเทศก์
นาย ปริญญา ขาวประภา
ศึกษานิเทศก์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา โคตตะวงศ์
ศึกษานิเทศก์
นางมัทนา ศรีโยธา
ศึกษานิเทศก์
นางหทัยกาญจน์ นามนิตย์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวจารุวรรณ หล้าพิศาล
ศึกษานิเทศก์
นางสาวศิริจินดา ศรีไทย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายพงษ์พันธ์ จาดฮามรถ
ศึกษานิเทศก์
นางสาวพิมพ์ผกา อยู่แร่
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com