สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ประกาศรายชื่อนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาสร้างสรรค์คนดี
ประกาศรายชื่อนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาสร้างสรรค์คนดีโครงการโรงเร
วันที่โพสต์ 21 ก.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 9496 ครั้ง

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมของชาติ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมข
วันที่โพสต์ 1 ก.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 2198 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมอบรมออนไลน์
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมอบรมออนไลน์
วันที่โพสต์ 11 มิ.ย. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 1597 ครั้ง

ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมส่งผลงานการประกวด การคัดเลือกวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ BEST PRACTE
ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน ร่วมส่งผลงานการประกวด การคัดเลือกวิธีปฏิบัติ
วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 1500 ครั้ง

ระบบการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระบบการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโ
วันที่โพสต์ 18 พ.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 2392 ครั้ง

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบแร
วันที่โพสต์ 22 เม.ย. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 1194 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นนาฎศิลป์ไทยประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น นาฎศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา
วันที่โพสต์ 9 เม.ย. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 1118 ครั้ง

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป
วันที่โพสต์ 8 เม.ย. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 1448 ครั้ง

ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว
ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว
วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 4550 ครั้ง

ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว
ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว
วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 4033 ครั้ง

คู่มือ การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)
คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้(Professional Learning Community : PLC) เพื่อ
วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 26558 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
เผยแพร่แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย หน่วยการจัดประสบการณ์ หนูน้อย
วันที่โพสต์ 3 ก.พ. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 14407 ครั้ง

นำเสนอโครงการ " อบรมแนวทางการเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับงบรายหัว&am
นำเสนอโครงการ " อบรมแนวทางการเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับงบร
วันที่โพสต์ 17 ธ.ค. 2563 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 1522 ครั้ง

คู่มือการการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
การนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
<br><br>(INTERNAL SUPERVISION BASE ON CLASSROOMS)

วันที่โพสต์ 15 ธ.ค. 2563 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 14160 ครั้ง

ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย
ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย
วันที่โพสต์ 2 ต.ค. 2563 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 1463 ครั้ง

ประกาศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว
วันที่โพสต์ 29 ก.ย. 2563 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 5738 ครั้ง

ประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี
วันที่โพสต์ 27 ส.ค. 2563 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 4037 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 3 จาก 5 หน้า

บุคลากร
นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ดร.โชติกา กุณสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
นายไพบูรณ์ คำภูมี
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ บรรพสาร
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
นางนิรันดร จันลาวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.วราลักษณ์ อาจวิชัย
หัวหน้ากลุ่มงานงานวัดและประเมินผลการศึกษา
นางสาวกาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี
ศึกษานิเทศก์
นายเปรม ปรีดิ์ธอนันต์
ศึกษานิเทศก์
ดร.ส่องแสง ปรีดิ์ธอนันต์
ศึกษานิเทศก์
นาย ปริญญา ขาวประภา
ศึกษานิเทศก์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา โคตตะวงศ์
ศึกษานิเทศก์
นางมัทนา ศรีโยธา
ศึกษานิเทศก์
นางหทัยกาญจน์ นามนิตย์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวจารุวรรณ หล้าพิศาล
ศึกษานิเทศก์
นางสาวศิริจินดา ศรีไทย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายพงษ์พันธ์ จาดฮามรถ
ศึกษานิเทศก์
นางสาวพิมพ์ผกา อยู่แร่
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com