• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางสาวสุรางค์นางค์ โกศัลวัฒน์


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ดังนี้
๑งานสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว การดำเนินการจ้าง การต่อสัญญาจ้าง การเกลี่ยอัตรากำลัง การย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน การส่งตัว และการรับรายงานตัว การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ทุกตำแหน่ง ทุกประเภท
๒. งานกำกับ ดูแล และการดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (กรณีสถานศึกษาในสังกัดเป็นผู้ดำเนินการจ้างเอง)
๓.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย