• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางสาวอุษณีย์ บุตรงาม


เจ้าหน้าที่ธุรการ
061-1509542
Usa.namnueng@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๒. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานธุรการและงานสารบรรณ โดยกำกับ ให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานระดับรองลงมา โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชำนาญงานด้านธุรการสารบรรณหรือบริการทั่วไปค่อนข้างสูงมาก
๓. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและบริหารงานของกลุ่มให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕. วางแผน ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานธุรการในกลุ่มงานให้เป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๖. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม
๗. รับผิดชอบและดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของกลุ่มและภารกิจงานของศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่การศึกษา ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบโดยจัดทำบอร์ด/สื่อประชาสัมพันธ์
๘. ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง
๙. จัดทำทะเบียนคุมหนังสือราชการ จัดทำทะเบียนส่งหนังสือราชการที่จัดส่งไปยังโรงเรียนในสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนราชการอื่นลงใน E?Office
(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Filling)
๑๐. จัดทำระบบงานสารบัญของกลุ่มที่มีภารกิจหลากหลายให้เป็นศูนย์เดียวทำให้ผู้มาติดต่อสามารถค้นคว้า ดำเนินการได้รวดเร็ว
๑๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมกลุ่มงานต่าง ๆ โดยงานจดบันทึกการประชุมทุกครั้งและจัดทำรูปเล่มระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
๑) กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.
๒) กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๓) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
๔) กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๕) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๖) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๗) งานธุรการ
๑๒. งานส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - mail)
๑๓. งานบริหารสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มนิเทศฯ
๑๔. งานเกี่ยวกับการเก็บหนังสือราชการ
๑๕. ร่างโต้ตอบหนังสือราชการที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานใด
๑๖. งานเลขานุการ รองผู้อำนวยการ สพป. สกลนคร เขต ๑ ที่กำกับ ดูแลกลุ่มนิเทศฯ
๑๗. ทำหน้าที่รับ ? ส่งหนังสือราชการด้วยระบบรับ ? ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ลงใน E ? Office (ด้วยระบบรับ ? ส่งเอกสาร)
๑๘. งานสืบค้นข้อมูลหนังสือราชการทาง Internet
๑๙. ควบคุม ตรวจสอบหนังสือ พิสูจน์อักษรก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และผู้บังคับบัญชาลงนามสั่งการของกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้
๑) กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น
๒) กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๓) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๔) กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
๕) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๖) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมฯ
๒๐. เป็นเลขานุการและจัดทำระเบียบวาระการประชุม ในการจัดประชุมประจำเดือนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๒๑. งานการมอบหมายหน้าที่ราชการให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติ
๒๒. การขอทำลายหนังสือราชการ
๒๓. งานจัดทำกิจกรรม ๕ ส.
๒๔. งานกิจกรรมวันสำคัญและวัฒนธรรมประเพณีไทย
๒๕. งานควบคุมการออกคำสั่งและประกาศของ สพป. สกลนคร เขต ๑
(ในส่วนของกลุ่มนิเทศฯ)
๒๖. คัดแยกจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของหนังสือราชการ ลงทะเบียนหนังสือรับและจัดส่งหนังสือราชการให้กลุ่มงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มนิเทศฯ
๒๗. งานควบคุมและสรุปบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการลูกจ้าง
ประจำและ รอง ผอ.สพป. สกลนคร เขต ๑ แล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชา
๒๘. ควบคุมการขออนุญาตใช้ห้องประชุมรวมพลเสมา ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ และห้องศูนย์สื่อต้นแบบเครือข่ายครู (Teacher Resource Center : TRC)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๑ (อาคารนิเทศ)
๒๙. ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน ในหน้าที่แก่ผู้ร่วมงานระดับรองลงมาและผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
๓๐. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ปฏิบัติหน้าที่ งานธุรการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ?
การจัดการศึกษา ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานธุรการกลุ่มนิเทศ ฯเมื่อหัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่/ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
๒. ศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและบริหารงานของกลุ่มให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม
๕. จัดทำทะเบียนคุมหนังสือราชการ จัดทำทะเบียนส่งหนังสือราชการ ที่จัดส่งไปยังโรงเรียนในสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ส่วนราชการอื่นลงใน E ? Office
๖. จัดทำระบบงานสารบัญของกลุ่มที่มีภารกิจหลากหลายให้เป็นศูนย์เดียว ทำให้ผู้มา ติดต่อสามารถ ค้นคว้า ดำเนินการได้รวดเร็ว
ปฏิบัติหน้าที่ งานธุรการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ?
การจัดการศึกษา ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานธุรการกลุ่มนิเทศ ฯเมื่อหัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่/ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
๒. ศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและบริหารงานของกลุ่มให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม
๕. จัดทำทะเบียนคุมหนังสือราชการ จัดทำทะเบียนส่งหนังสือราชการ ที่จัดส่งไปยังโรงเรียนในสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ส่วนราชการอื่นลงใน E ? Office
๖. จัดทำระบบงานสารบัญของกลุ่มที่มีภารกิจหลากหลายให้เป็นศูนย์เดียว ทำให้ผู้มา ติดต่อสามารถ ค้นคว้า ดำเนินการได้รวดเร็ว
๗. งานบริหารสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มนิเทศฯ
๘. งานเกี่ยวกับการเก็บหนังสือราชการ
๙. งานเลขานุการ รองผู้อำนวยการ สพป. สกลนคร เขต ๑ (ที่กำกับดูแลกลุ่มนิเทศฯ)
๑๐. ทำหน้าที่รับ ? ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E ? Office
E ? Filing
๑๑. งานการมอบหมายหน้าที่ราชการให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติ
๑๒. การขอทำลายหนังสือราชการ
๑๓. งานจัดทำกิจกรรม ๕ ส.
๑๔. งานกิจกรรมวันสำคัญและวัฒนธรรมประเพณีไทย
๑๕. งานควบคุมการออกคำสั่งและประกาศของ สพป. สกลนคร เขต ๑
(ในส่วนของกลุ่มนิเทศฯ)
๑๖. คัดแยกจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของหนังสือราชการ ลงทะเบียนหนังสือรับและจัดส่งหนังสือราชการให้กลุ่มงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มนิเทศฯ
๑๗. งานควบคุม และสรุปบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและรอง ผอ. สพป.สกลนคร เขต ๑ แล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชา
๑๘. งานควบคุมบัญชีเวรรักษาการณ์ของ สพป.สกลนคร เขต ๑ (อาคารนิเทศ)
๑๙. การจัดระบบรับ - ส่งหนังสือราชการของกลุ่มนิเทศฯ ไปยังกลุ่มอื่น ๆ
และหน่วยงานราชการอื่น
๒๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย