• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางนรินภัคทร์ เวชกูล


ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
0872251154
IKWUNWECHCHAKUL@gmail.com
หน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.จัดทำแผนจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีของสำนักงาน
๒.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง รายการที่ สนง.ได้รับ จัดสรรทุกแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการและทุกงบรายจ่าย
๓.ดำเนินการเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง รับผิดชอบในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ควบคุม จัดทำประวัติการซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารสำนักงาน บ้านพัก และอื่น ๆ ของ สนง. พร้อมวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน
๔.จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
๕.ดำเนินการเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงรถยนต์ พร้อมวางฎีกาเบิกจ่าย
๖.ดำเนินการจ้างเหมาลูกจ้าง นักการภารโรง ยาม และแม่บ้าน ของสำนักงานพร้อม จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
๗.ตรวจสอบ เร่งรัด การดำเนินการเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายการกันเงิน ทุกผลผลิต กิจกรรม/โครงการ และทุกงบรายจ่ายที่รับผิดชอบ
๘.ตรวจสอบ ควบคุม เร่งรัด ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน และจัดทำฎีกาแผนงาน /ผลผลิต /โครงการที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๙.จัดทำใบ PO ในระบบ GFMIS
๑๐.ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษา การเบิกจ่าย การทำบัญชีพัสดุเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุ การลงจำหน่ายพัสดุ
๑๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน
๑๒.การตรวจสอบพัสดุประจำปี
๑๓.ควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
๑๔.รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน สพฐ.
๑๕.ดำเนินการเกี่ยวกับการ ตอบรับ ตรวจรับ และตรวจใบพัสดุที่ได้รับ จาก สพฐ.
๑๖.ดำเนินการจัดซื้อพัสดุโรงเรียนตามที่ สพฐ.มอบหมาย
๑๗.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๘.ปฏิบัติหน้าที่แทน นางนริศรา กวนภา กรณีที่ นางนริศรา
กวนภา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้