• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์


นักวิชาการเงินและบัญชี
094-6492645
wilalak.sirikhan@gmail.co
๑.บันทึกทะเบียนและบัญชีย่อยต่าง ๆ ตามแบบที่ สพฐ.กำหนด
๑.๑ สมุดเงินสด
๑.๒ สมุดเงินฝากธนาคาร
๑.๓ ทะเบียนเงินฝากคลัง
๑.๔ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
๒.จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
๓.จัดทำงบทดลอง
๔.จัดทำรายงานทางบัญชี ส่ง สพฐ.และ สตง. ตามกำหนด
๕.บันทึกการลงจ่ายเงินทุกประเภทในระบบ GFMIS
๖.ดำเนินการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
๗.รวบรวมรายงานแก้ไขข้อทักท้วงของ ตสน.เสนอผู้บังคับบัญชา
๘.จัดเก็บเอกสารการบันทึกบัญชี
๙.ขออนุมัติหักเงิน ณ ที่จ่ายทุกรายการ
๑๐.จัดทำรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน รายการหัก ณ ที่จ่าย พร้อมสลิปใ
๑๑.จัดทำรายละเอียดการหักเงิน ณ ที่จ่ายส่งธนาคาร
๑๒.ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัด
๑๓.ดำเนินการในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง และจัดทำรายงานส่ง สพฐ. ดังนี้
๑๓.๑ สรุปการใช้จ่ายเงิน จำแนกตามแผนงาน/รหัสบัญขีหน่วย ประเมินผล
จ่าย (เบิกจ่ายรายเดือน)ข้าราชการ
๑๓.๒ สรุปการใช้จ่ายเงิน จำแนกตามแผนงาน/รหัสบัญชีลูกจ้างประจำ
๑๔.ประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการในระบบ GFMIS
๑๕.บันทึกล้างบัญชีพักในระบบ GFMIS
๑๖.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย