• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายทัศน์ชัย อภัยโส


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
088-3100014
comkan4@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ดังนี้
๑.การกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
๑.๑ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจดทำภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๒ นำแผนอัตรากำลังมากำหนดทำภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๓ รับคำขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการ , ชำนาญการพิเศษ , เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๒๑
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑.๔ ดำเนินการให้มีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามตสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๒๑
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งเพิ่ม
๑.๕ นำเสนอ กศจ. สกลนคร หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ
๑.๖ ดำเนินการให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งการปรับปรุงตำแหน่ง มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำหนดตำแหน่งเดิม
๒.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญขามอบหมาย