• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางอโนมา พัฒนะราช


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
042970132
anomapat974@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ดังนี้
๑.ให้คำปรึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม เพื่อให้งานกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นไปตามระเบียบกฏหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายของทางราชการด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามลำดับ
๒.งานแต่งตั้ง การเลื่อนและแต่งตั้ง การย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกรณี
๓.งานตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกรณี
๔.งานสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการทุกกรณี
๖.งานขอลาออกจากราชการ และขอกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและอื่น ๆ
๗.งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในอัตราเงินเดือนทดแทนที่ก.ค.ศ.กำหนด
๘.งานดำเนินการตามมาตราการกำหนดอัตรากำลังคนภาครัฐ (เกษียณก่อนกำหนด)
๙.งานสอบแข่งขัน การบรรจุ และการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และอื่น ๆ
๙.๑ การสอบแข่งขัน การบรรจุ และการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท/ทุกตำแหน่ง
๙.๒ การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู (กรณีขอใช้บัญชี)
๙.๓ การแต่งตั้ง หรือเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๙.๓.๑ การบรรจุเข้ารับราชการใหม่ (ครูผู้ช่วย)
๙.๓.๒ การเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม
๑๐.งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่ง /การรักษาราชการแทนผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
๑๑.งานการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) เพื่อปรับระดับลูกจ้างประจำเพื่อขยายฐานเงินเดือนให้สูงขึ้น
๑๒.งานสรรหา การดำเนินการจ้าง การต่อสัญญาจ้าง การเกลี่ยอัตรากำลังการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน การส่งตัวและการรับรายงานตัว และการลาออกของพนักงานราชการ
๑๓.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย