• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางณัฐหทัย ชุมปัญญา


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
042970132
ืnathataichumpuya@gmail.c
ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ดังนี้
๑.งานแต่งตั้ง ย้าย และโอนครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต/นอกเขตพื้นที่
๒.งานตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกตำแหน่ง ทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่
๓.งานสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและอื่น ๆ ไปปฏิบัติราชการทุกประเภท/ทุกตำแหน่ง ทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่
๔.งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
อื่น ๆ ทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่
๕.งานขอลาออกจากราชการ และขอกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและอื่น ๆ
๖.งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและอื่น ๆ พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ และขาดจากตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิมให้ได้รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทนที่ ก.ค.ศ.กำหนด
๗.งานดำเนินการตามมาตราการกำหนดอัตรากำลังคนภาครัฐ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
๘.การสอบแข่งขัน การบรรจุการแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาและอื่น ๆ
๘.๑ การสอบแข่งขัน การบรรจุ การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท ทุกตำแหน่ง
๘.๒ การขอบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบัญชีของหน่วยงานอื่น (กรณีขอใช้บัญชี)
๘.๓ การแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘.๓.๑ การบรรจุเข้ารับราชการใหม่ (ครูผู้ช่วย)
๘.๓.๒ การเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม
๙.งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่ง
๙.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๙.๒ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
๑๐.งานเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
๑๐.๑ การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ
๑๐.๒ การปรับระดับลูกจ้างประจำ
๑๑.งานสรรหา การดำเนินการจ้าง การต่อสัญญาจ้าง การเกลี่ยอัตรากำลัง การย้ายการส่งตัว การรับรายงานตัว และการลาออกของพนักงานราชการ
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย