• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางนิราตรี รักษาภักดี


ผู้อำนวยการกลุ่ม
0818719333
niratree@gmail.com
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
๑.ให้คำปรึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม เพื่อให้งานในกลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามระเบียบกฏหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายของทางราชการด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามลำดับ
๒. งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
๒.๑ จัดทำแผนงานโครงการ/การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๗๘ มาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑
๒.๒ พัฒนาและจัดทำหลักสูตร คู่มือ นวัตกรรมและจัดหาเทคโนโลยีในการฝึกอบรม
๒.๓ ประสานและส่งเสริมดำเนินการฝึกอบรม และพัฒนาครู/บุคลากร ทุกตำแหน่ง รวมทั้งการอบรมลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
๒.๔ ประเมินผลการฝึกอบรม
๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการอบรม
๒.๖ สร้างเครือข่ายประสานงานการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษา
๒.๗ การลาศึกษาต่อ
๓.งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู
๔.๑ การให้คำปรึกษาการขอรับใบอนุญาตและขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพครู
๔.๒ การส่งเสริมความมั่นคงผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพครู
๕. งานประเมินคุณภาพและงานบริหารงานบุคคล
๖. งานการขออนุญาตไปราชการ ไปประชุมสัมมนา อบรมของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๗. งานการขออนุญาตให้ครูต่างประเทศปฏิบัติการสอนในประเทศ
๘.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผผู้บังคับบัญชามอบหมาย