• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางสาวอัญชรี มุงวษา


นักวิชาการเงินและบัญชี
0951699362
ancharee.jumbo@gmail.com
1. จัดทำบัญชีในระบบ GMSIS
2. จัดทำทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินในระบบ GFMIS
3. รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชี ของระบบ GFMIS ให้ สตง.
4. ปรับปรุงแก้ไข้ข้อผิดพลาดทางบัญชีในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง
5. ประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการในระบบ GFMIS
6. บันทึกล้างบัญชีพักในระบบ GFMIS
7. จัดเก็บเอกสารการที่เกี่ยวข้องกับวางเบิกฎีกา (งบเดือน)
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย